Gezellige woonkamer

Technisch beheer van vastgoed

Technisch beheer zorgt ervoor dat u of een huurder met elke klacht of storing 24/7 bij terecht kan. De klacht of storing zal door ons team opgepakt worden en op een adequate manier afgehandeld worden. Maakt u al gebruik van vaste leveranciers of aannemers en wilt u deze blijven gebruiken? Dan is dit geen enkel probleem bij ons. Tijdens ons intakegesprek zal er een inventarisatie plaatsvinden waarbij ervoor zorgen dat onze diensten zo goed mogelijk aansluiten bij uw behoeftes.

Hieronder treft u onze diensten aan:

 • Het inspecteren van de onroerende zaak.
  Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomenheden.
 • Het binnen 24 uur telefonisch aan de eigenaar melden van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, welke direct of indirect schade aan de onroerende zaak (kunnen) veroorzaken.
 • Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten. Tot een overeengekomen limietbedrag kan dit geschieden zonder voorafgaand overleg met de eigenaar; zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen terzake één of meer offertes met een daarbij behorend advies aan de eigenaar worden voorgelegd.
 • Spoedeisende gevallen is de vastgoedmanager gemachtigd tot het treffen van de
 • Noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat voor zover de kosten daarvan meer bedragen dan de genoemde limiet, de eigenaar daarover terstond wordt ingelicht, met zo nodig een uitvoerige toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen.
 • Het steekproefsgewijs controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en erop attent zijn dat de aannemer de nota's voor uitgevoerd werk binnen een redelijke termijn na de uitvoering van de opdracht indient.
 • Het controleren van de betreffende onderhoudsnota's op prijs en uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de verstrekte opdracht.
  In het algemeen ervoor zorgdragen en erop toezien dat de onderhoudswerkzaamheden alsmede de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verstrekking van leveringen en diensten aan huurders op verantwoorde wijze en tegen redelijke prijzen plaatsvinden.
 • Het ter betaling stellen en/of betalen van de geaccordeerde nota's.
 • Het toezicht uitoefenen op de naleving door de huurders van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt.
 • Het inspecteren van de vrij van huur komende onroerende zaak met inachtneming van het nieuwe huurrecht 2003.
 • Het in zijn archief bewaren van de relevante stukken met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten en dergelijke gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.
Dichtbij

We zeggen wat we doen én we doen wat we zeggen.

Wij vinden: afspraak is afspraak en daar kan jij, als gewaardeerde klant, dus ook van uitgaan.
Neem contact met ons op!

Ons werkgebied

Noord-Limburg | Midden-Limburg | Zuid-Limburg | Regio Eindhoven