Woonkamer met gele stoel

Financieel beheer van vastgoed

Het begeleiden van uw portefeuille op financieel gebied is misschien wel een van de belangrijkste taken die wij uitvoeren. Naast het opstellen van jaarrekeningen en exploitatiebegrotingen kunnen wij ook zorg dragen voor de debiteuren – crediteurenadministratie. Al onze financiële werkzaamheden worden verricht in samenwerking met Abacc Accountants. Dit zorgt ervoor dat de hoogste maatstaven gehanteerd worden in verband met kwaliteit en veiligheid.

Op het gebied van financieel beheer bieden wij de volgende diensten aan:

 • De vastgoedmanager zal ervoor zorgdragen dat alle door de huurders te betalen gelden (huurpenningen, voorschotbedragen stook-/servicekosten etc.) door de huurders rechtstreeks worden overgemaakt op een door de eigenaar beschikbaar te stellen bankrekening.
 • De vastgoedmanager verplicht zich alle gelden, welke bijvoorbeeld bij de eerste verhuur of anderszins worden ontvangen, maandelijks met de eigenaar te verrekenen.
 • Het administreren van de kosten wegens leveringen en diensten en de daarop betrekking hebbende (voorschot-)betalingen van huurders en het jaarlijks, onder berekening van 5 % administratiekosten, zorgdragen voor een tijdige afrekening met de huurders van de werkelijke kosten.
 • Ter voorkoming van voorfinanciering door vastgoedmanager zal, bij incasso op rekening van de eigenaar, laatstgenoemde, op iedere 5e dag van de maand een, in onderling overleg nader te bepalen voorschot wegens leveringen en diensten, aan vastgoedmanager overmaken teneinde vastgoedmanager in staat te stellen de betreffende kosten te kunnen voldoen.
 • Indien en voor zo ver de vastgoedmanager huren op eigen rekening incasseert blijven de aan de huurders te berekenen voorschotten onder berusting van de vastgoedmanager, waaruit deze de betreffende kosten zal voldoen.
 • Het aandeel in de afrekening van niet verhuurde eenheden is voor rekening van de eigenaar.
 • Ingeval zich op enig moment een deficit voordoet/dreigt voor te doen verplicht eigenaar zich op eerste verzoek van vastgoedmanager het (dreigend) tekort aan te zuiveren tot een bedrag dat voldoende is om de kosten te kunnen betalen.
 • Omstreeks de 15e van de (eerste) maand na het verstrijken van een kalendermaand/kwartaal dient de op de voorgaande maand/kwartaal betrekking hebbende huurafrekening, vergezeld van een rekeningcourantoverzicht, in het bezit te zijn van de eigenaar.
 • Partijen verplichten zich over en weer om het saldo van voornoemd rekeningcourantoverzicht te verrekenen door betaling van het verschuldigde aan de eigenaar respectievelijk de vastgoedmanager.
 • Het innen van de huur en van de vergoedingen of voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, welke huurders uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd zijn, waaronder begrepen - voor zover van toepassing - de automatische incasso via daartoe verstrekte machtigingen, de registratie en de verwerking van de ontvangsten, de bewaking van de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen, het verzenden van aanmaningen inzake achterstallige bedragen, alsmede het inschakelen van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.
 • De vastgoedmanager rapporteert periodiek aan de eigenaar omtrent eventuele betalingsachterstanden van huurders.
 • De eigenaar zal er voor zorgdragen dat de vastgoedmanager afschriften ontvangt van alle bijen of afschrijvingen, welke plaatsvinden op de door de eigenaar ten behoeve van dit project/ deze projecten ter beschikking te stellen bankrekeningen.
 • Het adviseren van de eigenaar inzake de mogelijkheden tot (jaarlijkse) huurprijsaanpassingen en het doen van voorstellen daarover aan de huurders.
Dichtbij

We zeggen wat we doen én we doen wat we zeggen.

Wij vinden: afspraak is afspraak en daar kan jij, als gewaardeerde klant, dus ook van uitgaan.
Neem contact met ons op!

Ons werkgebied

Noord-Limburg | Midden-Limburg | Zuid-Limburg | Regio Eindhoven